Ana içeriğin başı

HSBC Yatırım Fonları

Birikimlerinizi değerlendirmenin birkaç kârlı yolu var!

Yatırım Fonları, tasarruf sahiplerinden katılma belgesi karşılığı toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre ve riskin dağıtılması ilkesine dayanarak profesyonel olarak yönetilen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirtilen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy ve portföyleri oluşturmak amacıyla Portföy Yönetim Şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıklarıdır.

Yatırım Fonları alış ve satış işlem saatleri için tıklayın.

Yatırım Fonları Performans Verileri ve Yatırım Fonları Yıllık Yönetim Ücreti bilgileri için tıklayın.

Yatırım Fonları ile ilgili genel bilgiler için lütfen Yatırım Fonları ile ilgili genel bilgiler için lütfen tıklayın.

1- Yatırım Fonları Hangi Varlıklara Yatırım Yapar?

SPK (Kurul) düzenlemeleri çerçevesinde yatırım fonlarının yatırım yapabileceği araçlar şunlardır:

 • Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye'de kurulan ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu borçlanma araçları,
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı özel sektör ve kamu borçlanma araçları ile ihraççı payları,
 • 12 aydan uzun vadeli olmamak üzere vadeli mevduat, katılma hesabı ve mevduat sertifikaları,
 • Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçları,
 • Fon katılma payları,
 • Repo ve ters repo işlemleri,
 • Kira sertifikaları,
 • Gayrimenkul sertifikaları,
 • Varantlar ve sertifikalar,
 • Takasbank para piyasası işlemleri,
 • Türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
 • Kurulca uygun görülen özel tasarlanmış yabancı yatırım araçları ve ikraz iştirak senetleri,
 • Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları

2- Yatırım Fonlarına Hakim Olan Temel İlkeler

- Riskin dağıtılması İlkesi: Bu ilke sayesinde yatırım fonlarının, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkündür.

- Profesyonel Yönetim: Menkul kıymet piyasaları nitelikleri itibariyle belirli bir bilgi birikimini gerektiren teknik piyasalar olup, bu piyasada oluşan gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekir. Yatırım fonları çok fazla sayıda kişiden para toplamak suretiyle yüksek miktarlarda portföyler oluşturduklarından, gerekli donanıma ve menkul kıymet piyasalarıyla ilgili yetişmiş elemanlara sahip olabilirler. Bu sayede piyasalarda gözlemlenen hareketlerin ne anlama geldiğini sürekli bir şekilde takip ederek gerekli işlemleri (alım/satım gibi) gerçekleştirirler.

- Menkul Kıymet Portföyü İşletme: Yatırım fonları, bazı kısıtlamalar içerisinde birçok varlığa yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır.

- İnançlı Mülkiyet: Yatırım fonları inançlı mülkiyet esasına dayanır. İnançlı mülkiyet esasında fona inançlı olarak fon kurucusu sahiptir. Tasarruf sahipleri ise fonla ilgili muameleleri yapma yetkisini kurucuya verirler. Bu yetki devri fon içtüzüğü ile olur. Kurucu, fonu bu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorundadır.

- Mal Varlığının Korunması: Fon tüzel kişilik sahibi olmamakla beraber fonun mal varlığı kurucudan ayrıdır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, fon malvarlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü kişiler tarafından haczedilemez. Yani fon malvarlığının korunması kanun ile güvence altına alınmıştır.

3- Yatırım Fonlarına Yatırım Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Yatırım fonları tarafından alınan menkul kıymetlerin değeri artabileceği gibi, piyasa koşullarına bağlı olarak değeri düşebilir ve anaparanın bir kısmı kaybedilebilir. Her yatırım fonunun riski aynı düzeyde değildir. Yatırım fonlarını kendi içlerinde daha riskli ve daha az riskli olarak ayırmak mümkündür. Bunun için kullanılabilecek en önemli ölçü yatırımcı bilgi formunda yer alan risk değeridir. Diğer yandan genellikle potansiyel olarak yüksek getiri, yüksek kayıp yani yüksek risk demektir. Riskli fonların kaybettirme ihtimali daha yüksek olmakla beraber, piyasaların iyi gitmesi durumunda diğerlerine göre daha yüksek oranlarda kazandırmaları da mümkündür. Bu nedenle farklı risk düzeyleri arasında tercih yaparken daha fazla kazanabilmek için kaybetme riskini ne kadar göze aldığınız önemlidir. Kendinizi bu çerçevede ölçüp yatırım yapacağınız fonu da buna göre seçmelisiniz. Yatırım yapmadan önce yatırım yapılacak ilgilendiğiniz fonun amacının ve riskinin sizinkine ne kadar uyup uymadığına karar vermek için bir yatırım danışmanına danışmanız veya yatırım dergilerini incelemeniz faydalı olacaktır. Diğer yandan fonları mevduat ile karıştırmamak gerekmektedir. Mevduatta garanti varken yatırım fonlarında herhangi bir garanti yoktur.
 • Yatırım fonlarına yapılan yatırımlarda, geçmiş dönemde o yatırım fonunun elde ettiği getirinin gelecek dönemde de elde edileceği yönünde bir garantinin olmadığının tüm yatırımcılar tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca, fon performansını karşılaştırmak üzere kendisine karşılaştırma ölçütü belirlemiş olan fonlarla ilgili performans sunumlarını KAP'ta ve HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. internet sitesinde bulabilirsiniz.
 • Fonun gider oranları getiri üzerinde olumsuz bir etki yapmaktadır. Ancak bu gider oranı daha yüksek olan bir fon daha kötü bir getiri elde edecek demek değildir. Çeşitli nedenlerle fonların gider oranları değişebilmektedir.
 • Yatırım fonu katılmapaylarına yatırım yapmayı planlayan tasarruf sahipleri, fonun kurucusu ve bu kurucunun yönettiği fonların türü ve tipi, fonun portföyünü yöneten portföy yöneticisi, fonun en yakın tarihli portföy bileşimi ve stratejisi, fonun yönetim ücreti oranı ve toplam gider oranı kurucunun fonlarının geçmiş dönemlerdeki performansı ve diğer fonlara göre başarı durumu, fon katılma paylarının alınıp satılabileceği yerler, işlem saatleri, alım satım şartları ve özellikle satım emirlerinde kaç gün öncede bildirimde bulunması gerektiği, alım satım komisyonu olup olmadığı konusunda yeterli bilgi edinmelidir.

4- Sıkça Sorulan Sorular

Özellikleri ve Kolaylıkları

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS)

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK.52.2 (07.03.2014 tarih ve 7/215 s.k.) Sayılı İlke Kararına göre Borsa İstanbul tarafından kurulan ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından işletilen “Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) üye olarak, bu platforma kayıtlı tüm yatırım fonlarının Bankamız tarafında da satılması zorunluluğu getirilmiştir. TEFAS Platformu 9 Ocak 2015 tarihi itibarıyla hayata geçirilmiştir. Bu tarihten itibaren, yatırım fonu katılma paylarının (Özel Fon, Serbest Fon, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Garantili Fon ve Anapara Korumalı Fonlar hariç olmak üzere) alım-satımı TEFAS Platformu üzerinden gerçekleştirilmektedir. TEFAS Platformu’na üye tüm yatırım fonlarına ait içtüzüklere ve izahnamelere www.kap.gov.tr adresinden ulaşılmaktadır.

9 Ocak 2015 tarihinde platformun hayata geçmesi ile;

 • HSBC Portföy Para Piyasası Fonu ve HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu TEFAS Platformu’nda işlem görmemekte olup bu fonların alım-satım işlemleri sadece HSBC Bank A.Ş. Şubeleri, İnternet Bankacılığı, ATM, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır.
 • TEFAS Platformu’nda işlem gören HSBC yatırım fonlarının katılım payları ve TEFAS Platformu’na üye olan tüm diğer yatırım kuruluşlarına ait yatırım fonlarının alım-satımı HSBC Bank A.Ş. şubeleri, İnternet Bankacılığı, ATM, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden ek bir ücret veya komisyon ödemeden gerçekleştirilebilmektedir.
 • TEFAS Platformu’nda işlem görmekte olan HSBC fonlarının katılım payları TEFAS Platformu’na üye olan yatırım kuruluşları aracılığı ile de alınıp satılabilmektedir.
 • Fon alım-satım talimatınız doğrultusunda platforma iletilen emirler; platform işleyiş kuralları gereği düşük bir olasılıkla da olsa talep günü platform kapanış saatine kadar gerçekleşmeyebilir. Böyle bir durumda tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılmakta olup bu bilgilendirme herhangi bir ücrete tabi değildir.
 • HSBC haricindeki kurumlara ait fonlar için alım-satım talepleri yalnızca platform saatleri içerisinde (Aynı gün valörlü fon işlemleri için iş günlerinde 08:45-13:30, yarım günlerde 08:45-11:30; ileri valörlü fon işlemleri için iş günlerinde 08:45-17:30, yarım günlerde 08:45-12:30) işlem yapmakta olduğunuz kurumun yatırım fonuna ait kurallar çerçevesinde alınmaktadır. HSBC Portföy Global BYF Fon Sepeti Fonu, HSBC Portföy Çoklu Varlık Dengeli Değişken Fon (İkinci Değişken) ve HSBC Portföy Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken) dışındaki HSBC fonları için alım / satım talepleri 17:30-18:00 saatleri hariç olmak üzere 7/24 alınabilmektedir.
 • Takasbank, valör gününde oluşacak fiyat ile belirlenecek ödeme tutarını garanti altına alabilmek için bu fiyatın hesaplamasında %20 marj uygulanacağını duyurmuştur. Fon alış ve satış emirlerinizde fon fiyatlarına bu marj uygulanacağı için valör gününde hesabınıza geçecek olan fon tutarında veya bakiyede farklılıklar görülebilir.
 • Valörlü fon alış taleplerinde nemalandırma amaçlı "para piyasası fonu satışı" gerçekleştirildiğinden talebinizi iptal etmeniz durumunda "para piyasası fonu satışından kaynaklı vergi doğması" söz konusu olabilmektedir.

HSBC Yatırım Fonları

Farklı risk beklentilerine yönelik olarak sunulan HSBC Yatırım Fonları.

Detaylı güncel içeriklere Fon Bilgileri’nden ulaşabilirsiniz. Güncel HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Fon getirilerini ise, Günlük Fon Raporları'ndan takip edebilirsiniz.

Vergi Uygulamaları

2020 Vergi Uygulamaları için 2020 Vergi Uygulamaları içintıklayın.

Daha Fazlası:

Ayrıntılı bilgi için, HSBC Bank Telefon Bankacılığı 0850 211 0 111'i arayabilirsiniz.

* İş günlerinde bankamız 13.46-18.00 arasındaki HSBCL alım ve 13.46-24.00 arasındaki HSBCL satım işlemleri, bankamızın belirlediği limitler dahilinde gerçekleştirilebilir. Hafta sonlarında ve tatil günlerinde, sadece HSBCL satış işlemleri banka limitleri dahilinde olup, HSBCL alım işlemlerinde limit kısıtlaması bulunmamaktadır.